Definitioner: Aftalens parter
Betegnelsen ‘Køber’ anvendes om den person, der bestiller kurser hos Christine Honoré som er den juridiske enhed, der med en ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling, og om den hjemmeside hvorfra kurserne præsenteres.

Produktinformation
På BookUs.dk oplyses kurserne væsentlige indhold. Kontakt os for yderligere oplysninger eller spørgsmål.

Bestilling
Præsentation af kurser samt priser på BookUs.dk er ikke et bindende tilbud. En bindende aftale mellem Køber og Christine Honoré er først indgået, når Køber godkender en ordrebekræftelse sendt af Christine Honoré.

Ansvarsfraskrivelse og garanti
Christine Honoré er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt avance, tabte data og disses reetablering, skader forårsaget af edb-virus, tab af goodwill samt andet indirekte tab mv.  

Klagemuligheder
Hvis du vil klage over en vare eller en tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til: Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse christine.honore@outlook.dk.

Betaling
Betalingsbetingelser er 8 dage netto. Vi fremsender faktura til den person, der angives i aftalen. Såfremt du ønsker at betale via EAN systemet, oplyser du EAN nummer og initialer og betalingen vil blive gennemført automatisk.

Betalingsbetingelser på kurser
Når du bestiller et eller flere kurser til din virksomhed bliver du faktureret efter afholdelse efter hvert kursus. Priserne der er oplyst er vejledende og uden transportudgifter.

Aflysning af kursus
Skulle der mod forventning ske aflysning af konsulentaktiviteterne, er følgende almindelige regler gældende, med mindre andet aftales:
Ved aflysning mellem 90 og 60 dage før aftalte gennemførelsestidspunkt betales 25% af honoraret.
Ved aflysning mellem 60 til 15 dage før aftalte gennemførelsestidspunkt betales 50% af honoraret.
Ved aflysning senere end 15 dage før aftalte gennemførelsestidspunkt betales 100% af honoraret.

Christine Honoré forbeholder sig ret til at aflyse i forbindelse med instruktørs sygdom eller lignende, herunder force majeure. I så fald vil Christine Honoré tilbyde, at kurset gennemføres på et senere tidspunkt, der aftales med kunden. Hvis Christine Honoré tilbyder, at kurset gennemføres inden for rimelig tid, vil kunden ikke have misligholdelses-beføjelser i anledning af aflysning.


Copyright Christine Honoré
Alle rettigheder til Christine Honoré

Copyright: Andre vilkår
Du må ikke reproducere, udgive, distribuere, udsende i medierne, digitalisere, redigere, fremstille afledte materialer, udlåne, sælge, udleje, lease, overføre eller rundsende – i sin helhed eller delhed. Enhver ikke aftalt præsentation (også ikke-interne seminarer, workshopper, kurser, klasseundervisning mv.), kopiering, kommerciel udnyttelse eller anden uautoriseret brug er forbudt uden udtrykkelig skriftlig aftale med Christine Honoré. Enhver krænkelse af den intellektuelle ejendomsret gør dig til genstand for civile og kriminelle bøder. Der tages forbehold for alle rettigheder, som ikke måtte være nævnt udtrykkeligt her.

Forbehold for ændringer
Christine Honoré forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne hjemmeside. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om ændringer.

Misbrug
Misbrug af Christine Honoré fører til politianmeldelse.